Radunonza generala 02-06-2023
 • La radunonza generala dalla Uds Trun ha liug venderdis ils 02-06-2023 allas 19h el Centro
La sesiun da glatsch ei ei fin / Die Saison 2022/23 ist beendet
 • Alla fin eisi tuttina aunc stau aviert varga 3 jamnas. Grond engraziament a tuttas e tuts ch'an possibilitau che havein era uonn astgau guder nies glatsch natural e grond engraziament a vus per il sustegn e vossa fideivladad
Grond success agl emprem Truffli Cup
 • Suenter entgins onns han sin iniziativa da Mischa e Curdin puspei giu liug in turnier per nos juniors ed affons dalla scola da patinar en collaboraziun cun igl EHC Flims.
Turnier da fierer rudialas
 • Igl ei vegniu studegiau, analisau, giugau e filosofau a caschun da nies turnier da fierer rudialas. Merci a tuttas participontas e participonts.
Turnier pils juniors ed affons a Flem ils 05-02-23
 • Turnier per nos juniors ed affons en collaboraziun cun igl EHC Flims a Flem ils 05-02-23
Patinera aviarta / Eisfeld geöffnet
 • La patinera ei aviarta sigl entir plaz
Negin turnier da premis per questa sesiun!
 • Quei "unviern" vegn plaunsiu malemperneivels.
Camp da trenament juniorAs
 • Suenter biars onns ein nossas junioras e nos juniors puspei inaga stai el lagher da trenament a Biasca
Scola da patinar dalla Banca Cantunala
 • Era uonn organisescha l'UDS Trun la scola da patinar. Dapli informaziuns anflas cun cliccar.
Nr. 1 dallas patineras ella Svizra
 • Lecturas e lecturs dil Blick han elegiu nossa patinera naturala sco pli biala patinera dalla Svizra!
Novs trikots per l'equipa dils activs!
 • Suenter biabein 15 onns eisi finalmein schi lunsch. Nossa equipa dils activs sepresenta en novs trikots!
L'UDS Trun sin Instagram
 • Stei sil current ed abonnei nies account.
Equipa da juniors
 • Dapli da nossa equipa da juniors anflas cun cliccar.